Zlecenia

Zlecenia pocztowe (Mandaty).

Pośrednictwa poczty można używać do ściągania należytości przez zlecenia (mandaty) pocztowe. Zapomocą zleceń można w całej monarchii ściągać kwoty do 500 zł. w. a. Używa się w tym celu blan­kietów rządowych. Dający zlecenie winien do blankietu dołączyć dokument, uza­sadniający pretensyę, n. p. pokwitowany rachunek, kupon, weksle i t. p., a następnie zlecenie pocztowe odesłać w formie poleconego listu pod adresem tego urzędu pocztowego, który ma się zająć wyko­naniem zlecenia. Na kopercie tego listu pisze się: »Zlecenie pocztowe do . . .« (tu nazwa urzędu pocztowego). Koperty rządowe do wysyłania »zleceń« można także kupić po ct. za sztukę. Zleceniami pocztowemi można się posługiwać także w miejscowym obrocie pocztowym. Listy ze zleceniami nie mogą nigdy więcej ważyć nad 250 g i muszą być z góry frankowane. Taksa, jak przy zwykłych listach poleconych. Pobrane pieniądze odeśle urząd pocztowcy zlecenie wydającemu zapomocą przekazu po odciągnięciu zwykłej należytości za przekaz, nadto 5 ct. od każdego dokumentu, na który zapłata nastąpiła. Nadawca otrzyma osobny rachunek z potrąconych należytośei. Jeżeli adresat kwoty w zleceniu pocztowem wyrażonej nie zapłaci, w takim razie zwraca się zlecenie pocztowe wraz z załącznikami wysy­łającemu, bezpłatnie, w zamkniętym liście poleconym. Dzieje się to po upływie dni 7, jeżeli wysyłający dopisku ^bezzwłocznie zwrócić* na od­wrotnej stronie blankietu nie umieści. Dającemu zlecenie służy prawo oznaczyć dzień, w którym ściągnięcie pieniędzy ma nastąpić, i wypisać w tym celu datę tegoż dnia na naczelnej stronicy blankietu; w tym razie jednak nie wolno oddawać poczcie zlecenia pierwej niż 7 dni przed oznaczonym terminem.

Wzór 43

b) zlecenie

Uwagi: 1. Pouczenia o użytku zleceń pocztowych znajdują się także na blankiecie zlecenia na odwrotnej stronie. 2. Wszystko, co uwydatniono w niniejszym wzorze drukiem pisanym (kursywą), wypełnia nadawca, resztę poczta.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Firma, Współpraca. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *